top of page

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Fond ohrožených dětí je nevládní nezisková organizace. Byl založen v roce 1990 na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

 

Od roku 2000 realizuje FOD projekt Klokánek, což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde je o děti postaráno na principech rodinné péče po dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy osoby blízké).

 

Za 18 let projektu pomohly Klokánky 8 259 dětem, z toho 1 784 bylo mladších tří let. V květnu 2019 je v provozu 15 zařízení Klokánek s 322 místy. Téměř 70 % dětí je v Klokánku maximálně 6 měsíců.

V loňském roce jsme zajistili potřebnou péči pro 983 dětí, tj. o 59 dětí více, než v roce předchozím. Z toho nově přijato bylo 736 dětí, z nichž 158 bylo mladších tří let, věk nově přijatých dětí byl v 67 % od narození do 10 let. Tato procenta (o 4 % více jak v roce 2017) potvrzují nový trend, jelikož v minulosti jsme měli v Klokánkách spíše děti starší 10 let. Nemění se ovšem důvod přijetí dítěte do našich zařízení. V tomto je statistika již několik let obdobná, a to, že zhruba v 60 % případů se k nám dostávají děti z bytových a finančních důvodů. Ve většině těchto případů je tento důvod však primární. V rámci šetření v rodině se později objeví další sekundární důvody, jako je týrání dítěte, zanedbání povinné školní docházky atd., takže umístění dětí do Klokánku byl potřebný krok tím správným směrem. V posledních letech také bohužel roste počet sexuálně zneužívaných dětí.

Na internetových stránkách www.fod.cz naleznete veškeré další informace o naší organizaci a její činnosti, včetně ekonomických údajů hospodaření, Výroční zprávy FOD, kontakty na všechna zařízení Klokánek.

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod.cz, internetové stránky: www.fod.cz zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Organizace jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod.cz

Organizace spravuje osobní údaje těchto subjektů údajů (mimo jiné):

  • dárci - fyzické osoby;

  • osoby zapojené nebo účastnící se akcí realizovaných FOD.

Další informace o zpracovávání jejich osobních údajů jsou k dispozici na http://www.fod.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr.

Kontaktní údaje organizace:

název a adresa: Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

e-mail: fod@fod.cz

POVĚŘENÍ K VEŘEJNÉ SBÍRCE

Fond ohrožených dětí je držitelem OSVĚDČENÍ MHMP ve věci veřejné sbírky FOD, vydaném pod č.j. S-MHMP / 201457/2013 a 210593/2013 ze dne 26.6.2013. Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 27. 6. 2013 na dobu neurčitou. Veřejná sbírka může být prováděna i prodejem předmětů, kde je příspěvek zahrnut v jejich ceně.

 

Účet veřejné sbírky FOD - ČSOB a.s. č.ú. 3055103/0300.

bottom of page